header-logo2.png REMAX MEGA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Uluç, Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 122 A, 07070 Konyaaltı/Antalya adresinde mukim veri sorumlusu REMAX MEGA işletmesi olarak, bizimle çalışan müşterilerimiz, bizimle iletişime geçmek isteyen müşteri adaylarımız ve iletişim sürecini yürüttüğümüz tüm danışanlarımızın kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini toplamakta, işlemekte, saklamakta, gerektiğinde aktarmakta ve ilgili süreler sonunda bu kişisel verileri imha etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile amacımız kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

TANIMLAR

Açık Rıza                               : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kişi                                : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortaklarının yetkilileri, danışanlar vb.

Kişisel Veri                            : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, kimlik bilgileri, cep ve diğer telefon numaraları, Banka Hesap Bilgileri vb.

Kişisel verilerin işlenmesi     : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Veri                  : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

Veri Sorumlusu                     : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

HANGİ KİŞİ GRUPLARININ VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Remax Mega olarak, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, hissedar/ortaklarımızın, potansiyel mal ve hizmet alıcılarımızın (potansiyel müşterilerimizin), stajyerlerimizin, mal sahipleri ve temsilcilerinin, satıcı ve alıcı sıfatı dahil olmak üzere hizmet alan tüm kişilerin (müşterilerimizin), internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ve fiziki olarak şirket genel merkezimiz ile işyerlerimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizi kişisel verilerini işlemekteyiz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Yukarıda anılan kişi gruplarının kimlik, her türlü iletişim, ikametgah bilgileri, şikayet ve talepleri, ödeme bilgileri, özlük, hukuki işlem (iş veya hizmet süreçlerini etkileyen adli ve idari bir süreç olması durumunda), taşınmaz mal bilgileri, konumu ve tüm özellikleri, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, güvenlik tedbirleri (İşletmemizi ilgilendirmesi ve/veya iş/hizmet süreçlerini aksatması durumunda), lokasyon bilgilerini işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin sürdürülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, anket kanalıyla yapılacak düzenlemelerin belirlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır-taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, mal/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yabancı personel çalışma ve oturum izni işlemleri, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ ORTAMLARDA TOPLUYORUZ?

KVK Kanunu 5/1 maddesinde belirtilen açık rızanızın bulunması, KVK Kanunu 5/2(c) maddesinde belirtildiği üzere bir sözleşme ilişkisinin varlığı ve KVK Kanunu 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dâhil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMAMIZDAKİ HUKUKİ SEBEBİMİZ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlarla bağlantılı ilgili mevzuatlar gibi İşletmemizin süreçleri gereği uymak zorunda olduğu kanuni yükümlülükleri nedeniyle ilgili kişi gruplarının kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu minvalde kanunlarda açıkça öngörülmesi ve İşletmemizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması söz konusudur. Bununla birlikte, kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişiler ile aramızda bir veya birden fazla sözleşme akdedilmiş ise, bu sözleşmenin ifa edilmesi nedeniyle tüm sözleşme taraflarının kişisel verilerini işlemekteyiz. Ayrıca, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve ölçülü olarak meşru menfaatlerimiz için de işleme faaliyetlerimiz olabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ AKTARIYOR MUYUZ?

REMAX MEGA olarak mevzuata uygun şekilde; yukarıda sayılan ilgili kişilerin kişisel verilerini bulut sistemlerinde saklayabilir, grup şirketlerimiz ile paylaşabilir, yurtiçinde üçüncü kişilere (hissedarlarına, tedarikçilerine, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, iş ortaklarına, pazarlama ve reklam hizmeti aldığı şirketlere, teknik destek aldığı şirketlere) ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları doğrultusunda, Türk mahkemelerinin kararları, düzenleyici veya denetleyici kurumların kural veya düzenlemeleri uyarınca veya herhangi bir adli kovuşturmaya ilişkin olarak paylaşılması zorunlu olduğu takdirde, söz konusu kişi veya kurumlara da aktarabiliriz.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

MADDE 11 - (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLER HAKLARINA DAİR TALEPLERİNİ NASIL KULLANABİLİR?

İlgili kişiler, bir önceki maddede belirtilen haklarına dair taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusu İşletmemize daha önce bildirilen ve veri sorumlusu İşletmemiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu Remax MEGA Yönetim’e iletecektir. Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenecektir.

İşletmemize yukarıda belirttiğimiz usul ve esaslara göre ulaştırılacak Talebiniz, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.

GEÇERLİLİK

REMAX MEGA Yönetimi, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında hazırlanan işbu aydınlatma metninin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen aydınlatma metni ilgili kişilere, işletmemizin politika ve prosedürleri çerçevesinde ilan edilir. İşbu aydınlatma metni, REMAX MEGA’nın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında yorumlanır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

      REMAX MEGA YÖNETİMİ

Remax Mega

Always the address of quality and trust in real estate